blog img

Najnowsze wyniki badań oraz dominujące trendy można znaleźć w najnowszym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z cyklu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”. Raport przybliża aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

• Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1%. W porównaniu z sierpniem 2022 r. spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z wrześniem 2021 r. była niższa o 0,5 p.p.1

• W końcu września 2022 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 801,7 tys. bezrobotnych, tj. o 5,3 tys. (0,7%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 133,0 tys. (14,2%) mniej niż we wrześniu 2021 r.

• We wrześniu 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 99,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 0,8 tys. ofert (0,8%) więcej niż w sierpniu 2022 r. i o 24,7 tys. (19,9%) mniej r/r.

• Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. wyniosło 6493,8 tys. W porównaniu z sierpniem 2022 r. spadło o 0,1% (o 8,8 tys. osób), a r/r – o 2,3% (o 146,6 tys. osób).

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 6687,81 zł. W porównaniu z sierpniem 2022 r. wzrosło o 1,6%, a r/r – o 14,5%.

• Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w sierpniu 2022 r. wyniosła 6,0% (bz. m/m; -0,8 p.p. r/r), a dla strefy euro (UE-19) – 6,6% (bz. m/m; -0,9 p.p. r/r). Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,6%2 (bz. m/m; -0,6 p.p. r/r). Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,4%).